POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podmiot Corten Medic Tomasz Sikora, ul. Xawerego Dunikowskiego 10, 02-784 Warszawa o numerze NIP 521 145 49 01, jako przedstawiciel Podmiotów z Grupy Corten Medic (zwanych są dalej łącznie również jako CM CORTEN MEDIC) oraz pozostałe podmioty CM CORTEN MEDIC, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragną przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

A.
Wobec osób korzystających z usług placówki:
1.
przy ul. Pasaż Ursynowski 9, Warszawa; ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, Warszawa; ul. Makolągwy 21, Warszawa; ul. Modzelewskiego 58, Warszawa; ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa, ul. Roentgena 46/10 Warszawa, ul. Szkolna 6, Milanówek; ul. Gomulińskiego 2, Pruszków; ul. Beliny Prażmowskiego 33A, Radom; ul. Królowej Jadwigi 21/4, Radom, ul. Wojska Polskiego 78, Zwoleń; ul. Zagnańska 84b, Kielce; ul. Olszewskiego 21, Kielce; – administratorem danych osobowych jest Tomasz Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Corten Medic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie przy ul. Xawerego Dunikowskiego 10, Warszawa 02-784 (dalej jako „Corten Medic”)
2.
przy ul. Kijowskiej 1 – administratorem danych osobowych jest Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa (dalej jako „Corten Medic Praga”).
3.
przy ul. Belgradzkiej 4/U10 – administratorem danych osobowych jest Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 4/U10, 02-793 Warszawa (dalej jako „Szpital”).
4.
przy ul. Al. Legionów 3/7 – administratorem danych osobowych jest Medika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Al. Legionów 3/7, 25-035 Kielce (dalej jako „Medika”).
5.
przy ul. Ignacego Krasickiego 29N – administratorem danych jest Corten Medic Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Ignacego Krasickiego 29N, 05-500 Nowa Iwiczna (dalej jako „Corten Medic Spółka”).
6.
przy ul. Młynarskiej 26/28 – administratorem danych jest Paragon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 26/28, 01-171 Warszawa (dalej jako „Paragon”).
B.
Wobec kontrahentów Podmiotów z Grupy Corten Medic i ich przedstawicieli (dostawców i odbiorców usług oraz produktów, z wyłączeniem pacjentów) – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
C.
Wobec kandydatów aplikujących na oferty zatrudnienia w Podmiotach z Grupy Corten Medic – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
D.
Wobec osób, które zgłosiły swoje dane w zw. z otrzymywaniem newslettera – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
E.
Wobec osób, które umawiają wizyty przez funkcje Umów Wizytę – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
F.
Wobec osób kontaktujących się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez formularz kontaktowy i maila – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora j., Szpital dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w każdym z Podmiotów z Grupy Corten Medic, mogą się Państwo skontaktować:
1.
za pomocą e-maila: biuro@cortenmedic.pl,
2.
za pomocą telefonu: (+48) 22 270 30 30,
3.
drogą pocztową: ul. Xawerego Dunikowskiego 10, (02-784) Warszawa
4.
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cortenmedic.pl
Zaś z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dodatkowo również za pomocą e‑maila: iodo@cortenmedic.pl.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM CORTEN MEDIC?

CM CORTEN MEDIC zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych CM CORTEN MEDIC może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1.
dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2.
dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3.
dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez CM CORTEN MEDIC usług medycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych przez placówki CM CORTEN MEDIC (w tym jesteście Państwo pacjentami placówek), dany administrator (ustalony zgodnie z punktem I powyżej) przetwarza Państwa dane w następującym celu:
1.
w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych lub do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy szczególne dotyczące ochrony zdrowia (np. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze),
2.
w celu potwierdzenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (telefonicznie, na stanowiskach recepcyjnych oraz w gabinecie lekarskim). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
3.
w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zdrowia,
4.
w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków np. w zakresie archiwizacji dokumentacji medycznej, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5.
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami, marketingu produktów i usług, działań analitycznych, potwierdzenia bądź odwołania konsultacji lekarskich, poinformowania o możliwości odbioru wyników badań i innych działań stanowiących prawnie uzasadnione interesy Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6.
w celu innych działań, co do których udzielił/-a Pan/Pani zgody na przetwarzania danych osobowych, w celu i w zakresie w niej określonym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Jeśli jesteście Państwo kontrahentami Podmiotów z Grupy Corten Medic (lub ich przedstawicielami), dany administrator (ustalony zgodnie z punktem I powyżej) przetwarza Państwa dane w następującym celu:
1.
zawarcia i realizacji umowy zawartej danym Podmiotem z Grupy Corten Medic oraz utrzymywania relacji, w tym przez kontaktowanie się z przedstawicielami kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
2.
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu danego Podmiotu z Grupy Corten Medic, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
3.
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4.
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
5.
udzielenia odpowiedzi na wnioski odpowiednich instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OTRZYMUJĄCYCH NEWSLETTERA

1.
w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB APLIKUJĄCYCH NA STANOWISKA W CM CORTEN MEDIC

1.
w celu prowadzonej rekrutacji – podstawą prawną przewarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

SKĄD CM CORTEN MEDIC POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

1.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od osoby upoważnionej – podczas zawierania i realizacji umowy, rezerwacji wizyty, wykonywania usługi
2.
W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy, dane są pozyskiwane od Państwa pracodawcy (w tym przypadku zbierane są w szczególności dane takie, jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko)
3.
W przypadku korzystania przez Państwa z usług medycznych w ramach ubezpieczenia grupowego, dane są pozyskiwane od podmiotu, który zawarł umowę (w tym przypadku zbierane są w szczególności dane takie, jak: imię, nazwisko, PESEL)
4.
Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, dane są pozyskiwane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej (w tym przypadku zbierane są w szczególności dane takie, jak: imię, nazwisko, PESEL, dane o stanie zdrowia)
5.
W przypadku nawiązywania kontaktów gospodarczych, dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (w przypadku zbierane są dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług medycznych. Ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może ograniczyć zakres usługi (np. brak potwierdzenia wizyty telefonicznie w razie niepodania numeru telefonu do kontaktu, brak możliwości rejestracji on-line, brak możliwości wystawienia faktury).

KOMU CM CORTEN MEDIC MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie:
1.
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, które umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego administratora (podmiotom zewnętrznym dostarczającym usługi teleinformatyczne, podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT danego administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych na zewnętrznych serwerach, sprzęt diagnostyczny, firmom kurierskim i pocztowym),
2.
towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym w razie kierowania roszczeń przeciwko danemu administratorowi danych,
3.
dostawcom usług prawnych i doradczych danego administratora,
4.
innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia, dostępności świadczeń zdrowotnych oraz w celu skonsultowania wyników badań,
5.
organom władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jeśli świadczenia są realizowane ze środków publicznych,
6.
rodzinie i bliskim, o ile dysponują oni odpowiednim upoważnieniem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Podmioty z Grupy Corten Medic mogą przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez nie działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. CM CORTEN MEDIC zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CM CORTEN MEDIC?

W związku z przetwarzaniem przez CM CORTEN MEDIC Państwa danych osobowych przysługuje Państwu następujące uprawnienie, które możecie Państwo zrealizować w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. II powyżej:
1.
prawo dostępu do treści Państwa danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów danego administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w razie niezbędności ich przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także prawo do ich przenoszenia i sprostowania w zakresie, w jakim dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
2.
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie otrzymanej zgody przed jej wycofaniem,
3.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

CZY WOBEC PAŃSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

W celu dostosowania usług Państwa dane osobowe będą profilowane tzn. będzie podejmowana automatyczna ocena dotycząca Państwa czynników. W trakcie profilowania Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób w pełni automatyczny.